Rekrutacja 2024/25

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
    O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty:
    perkusjafortepian, akordeon, skrzypce, klarnet, gitara, flet, saksofon , trąbka,

3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu, który można pobrać poniżej.


Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na mail muzycznaruszkowice@interia.pl

    Termin składania wniosków od 18 kwietnia 2024r. do 5 czerwca 2024 r.

   Do wypełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań kandydata do nauki w szkole muzycznej.
  

4. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności prowadzonego przez komisję rekrutacyjną.
    Badanie to polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
    Kandydaci podczas badania obowiązani są zaśpiewać piosenkę z repertuaru odpowiednio szkolnego lub przedszkolnego.

5. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2024r.
    O dokładnym dniu i godzinie badania przydatności kandydata rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani podczas składania wniosku o przyjęcie do szkoły.


6. Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i nauki można uzyskać pod nr Tel. 45 369 30 55 w godz.11.00- 18.00.
    

Dodaj komentarz