WAŻNE – Ogólne informacje dla uczniów i rodziców w okresie zawieszenia zajęć.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 492), w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r, zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców/opiekunów o sposobach kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalają konkretny sposób realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
 4. W celu komunikacji i prowadzenia zajęć z uczniami oprócz łączności telefonicznej oraz poczty e-mail, zaleca się korzystać z połączeń audio – wideo za pomocą takich komunikatorów jak Messenger czy Skype, jeśli nauczyciel i uczeń dysponują techniczną możliwością realizacji takich połączeń.
 5. Uczniowie mogą również, w porozumieniu z nauczycielami przesyłać pliki audio – wideo z nagraniem swojej gry. Wykonania te należy omówić z nauczycielem za pomocą dowolnego kanału komunikacji.
 6. Lekcje z przedmiotu głównego i fortepianu dodatkowego odbywają się w wymiarze takim, jak w tygodniowym przydziale godzin, w terminach i godzinach uzgodnionych przez nauczyciela z uczniami lub ich rodzicami.
 7. Zajęcia z przedmiotów teoretycznych – nauczyciele zamieszczają opracowane przez siebie materiały dydaktyczne i zadania do wykonania na stronie internetowej szkoły lub przesyłają je bezpośrednio uczniom.
 8. Zajęcia z akompaniamentu – jeśli to będzie możliwe, nauczyciel akompaniator w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego dokona nagrań akompaniamentu i udostępni je uczniom w postaci pliku audio. W razie pytań można się kontaktować z panem Aureliuszem Menderą: mendofon@vp.pl
 9. Zajęcia indywidualne oraz zajęcia z przedmiotów teoretycznych są oceniane na bieżąco przez nauczycieli.
 10. Na stronie internetowej szkoły muzycznej oraz na Facebooku, będą zamieszczane dodatkowe materiały dla uczniów w postaci linków do stron, portali internetowych, filmów na YouTube itp, związanych z aktualnym materiałem dydaktycznym.
 11. Więcej informacji można znaleźć na stronach Centrum Edukacji Artystycznej:
  https://cea-art.pl oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl
 12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zajęcia z chóru, zespołów i orkiestry nie będą realizowane. Uczniowie mają jednak obowiązek pracy nad materiałem nutowym, wskazanym przez nauczycieli.
 13. Dbajmy również o higienę cyfrową. Czas spędzony przez uczniów przy komputerach, tabletach czy smartfonach, podczas realizacji lekcji i innych zadań związanych z nauką w szkole muzycznej nie może być dłuższy niż czas wynikający z ich tygodniowego planu zajęć w szkole muzycznej. W tym trudnym czasie najważniejsze jest zachowanie umiaru, rozsądku i co najważniejsze – zdrowia naszych uczniów.
 14. W razie dodatkowych pytań proszę się kontaktować poprzez e-mail: sieczkapotr@wp.pl