O nas/RODO

Witaj na nowej stronie Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach!

Szkoła muzyczna ma swoją siedzibę w budynku dawnej szkoły podstawowej w Ruszkowicach, wchodzi w skład zespołu placówek oświatowych w Borkowicach. Powstała 1 września 2011r. Jest jedyną w Polsce szkołą muzyczną działającą na wsi. Mimo braku w nazwie słówka „Państwowa”, nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

W tej chwili uczy się u nas ponad setka dzieci z Przysuchy i okolic. To świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu środowiska lokalnego na tego typu placówkę kulturalną, która daje dzieciom i młodzieży uzdolnionej muzycznie szansę na rozwijanie swoich talentów i realizację pasji muzycznej w sposób uporządkowany i profesjonalny. Kadra szkoły muzycznej posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i formalne, są to pedagodzy i aktywni artyści, działający w większych ośrodkach jak Radom, Kielce.

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach- Szkoła Muzyczna
w Ruszkowicach, 26-422 Borkowice, ul. Szkolna 4
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z
przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
którym jest Agnieszka Radtke. Z IOD można się skontaktować
drogą elektroniczną:
mailto:iod@abc.pl