• budynek Szkoły
  budynek Szkoły
 • wyjazd do Wiednia
  wyjazd do Wiednia
 • Wieczór kolęd 2019
  Wieczór kolęd 2019
 • korytarz Szkoły Muzycznej
  korytarz Szkoły Muzycznej
 • Szkoła
  Szkoła
 • sala perkusyjna
  sala perkusyjna

Procedury SARS-COV-2

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

IM. OSKARA KOLBERGA W RUSZKOWICACH
ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZAKAŻENIA SARS-COV-2

Głównym celem procedur jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się
SARS-COV-2 oraz ustalenie działań w razie pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedur jest dyrektor szkoły, a osobami odpowiedzialnymi za ich realizację są pracownicy placówki.

Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o zarządzenia i zaleceniaMEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej), MKiDN (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), CEA (Centrum Edukacji Artystycznej), MZ (Ministerstwa Zdrowia) oraz GIS (Głównego Inspektoratu Sanitarnego) i w razie potrzeb będzie na bieżąco aktualizowana.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODCZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO W POLSCE

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na teren szkoły wszyscy wchodzą w maseczkach, z wyjątkiem osób z przeciwwskazaniami medycznymi.
 3. Przy wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 4. Niepełnoletni uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły tylko przez osoby zdrowe.
 5. W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów, lub zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, zostanie zmierzona mu temperatura. Pomiaru temperatury dokona termometrem bezdotykowym wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeśli pomiar temperatury wykaże wartość powyżej 37°C, uczeń będzie oczekiwał w izolatorium na odbiór przez rodziców (opiekunów).
 6. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w wyznaczonych, przygotowanych wcześniej pomieszczeniach.
 7. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w zajęciach/próbach nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 8. Podczas zajęć/prób w sali lekcyjnej mogą przebywać wyłącznie: uczeń (uczniowie) i nauczyciel (nauczyciele).
 9. W szkole, mogą przebywać również:
  1. pracownicy obsługi i administracji, pracownicy szkoły odpowiedzialni za dezynfekcję i utrzymanie obiektu w czystości,
  2. rodzice (opiekunowie) uczniów, czekający na dzieci,
  3. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminów,
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 10. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
 11. Rodzice (opiekunowie), czekający na dzieci mogą przebywać tylko w części wspólnej, wyznaczonej przez dyrektora szkoły. Podczas całego czasu pobytu w szkole rodziców (opiekunów) obowiązuje nakaz zasłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. Część wspólna to górny korytarz (parter) wraz ze świetlicą szkolną.
 12. Zajęcia/próby odbywać się będą zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły oraz z zachowaniem odpowiednich przerw potrzebnych na wietrzenie i dezynfekcję używanych pomieszczeń i sprzętów (również instrumentów).
 13. W razie potrzeby szkoła zapewnia szybką komunikację telefoniczną z rodzicami lub opiekunami ucznia.
 14. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 15. Uczniowie ubrania wierzchnie pozostawiają w szatni. Zmiana obuwia jest obowiązkowa, niezależnie od warunków atmosferycznych.
 16. Uczniowie korzystają ze swoich instrumentów, własnych przyborów piśmienniczych. Instrumenty szkolne, z których uczniowie muszą korzystać wspólnie (fortepiany, pianina, instrumenty perkusyjne) będą dezynfekowane.
 17. Szkoła nie zapewnia napojów i posiłków, uczeń musi w razie potrzeby mieć własne.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Osoby czekające na wejście do szkoły zachowują odpowiedni odstęp między sobą (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno, lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Przy wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 4. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zdjęciu maseczki/przyłbicy należy zachowywać odpowiedni odstęp.
 5. Uczeń/nauczyciel ma obowiązek ponownie zakryć usta przy każdym opuszczaniu sali.

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. W wypadku występowania u ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły niepokojących objawów, sugerujących zakażenie należy pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. Jeśli objawy wystąpią na terenie szkoły zajęcia będą przerwane. Utworzona zostanie lista osób mogących mieć kontakt z osobą wykazującą niepokojące objawy, poinformowana zostanie stacja sanitarno-epidemiologiczna. Dalsze procedury będą zależeć bezpośrednio od instrukcji inspektora sanitarnego.
 3. Pomieszczenia, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona będą gruntownie dezynfekowane.
 4. Osoby, u których występują niepokojące objawy, złe samopoczucie, będą mogły oczekiwać na pomoc w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, w tzw. izolatce.

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI SZKOLNYCH W CZASIE
STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO

 1. Szkoła pracuje według ustalonych zasad higienicznych, które zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przy wejściu głównym znajdować się będą numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy skontaktować się w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Do mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się odpowiednie środki do zwalczania SARS-COV-2.
 3. Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni używane są każdorazowo z zachowaniem zaleceń producenta.
 4. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 5. Prace porządkowe będą monitorowane codziennie. Obsługa sprzątająca zachowując wszelkie środki ostrożności będzie wietrzyć sale, dezynfekować powierzchnie płaskie tzn. blaty biurek, stołów, klawiatur, poręcze, klamki, włączniki, dozowniki mydła oraz dezynfekować z użyciem detergentów podłogi i korytarze szkolne.
 6. Pracownicy i uczniowie zobowiązani są do szczególnej troski o zachowanie zasad higieny i czystości w pomieszczeniach, w których się znajdują.
 7. Na czas epidemii z pomieszczeń używanych do zajęć zostaną usunięte zbędne sprzęty.

dyrektor SM w Ruszkowicach

Waldemar Cichawa